បងប្អូនយើងណាខ្លះ ឈឺថ្លើម? តស់ អាចសាកសួរព័ត៌មានបាន …​

0
197

សំរាប់ព្យាបាលថ្លើម
098 558 578 Smart 
016 558 578 Smart 
078 558 578 Cellcart 
066 558 578 metfone
-បញ្ចុះមេរោគថ្លើម
-ខ្លាញ់ក្នុងថ្លើម
-លាងជាតិពុលក្នុងថ្លើម
-ការពាររលាកថ្លើម 
-លាងជាតិពុលសំរាប់អ្នកឧស្សាហ៍ពិសារស្រា
-ព្យាបាលថ្លើមមកភាពធម្មតាវិញ
មុនព្យាបាលមានលិខិតពេទ្យ ពិនិត្យថ្លើមជាការល្អ
សូម្បីកើតទាចទឹកហើយសូមកុំអស់សង្ឃឹម។

***ប្រសិនបងចង់បានរឺចង់សួរពត ៌មាន បន្ថែម 
បងអាចអោយលេខទូរសព្ទបង ខាងយើងខ្ញុំនឹងទាកទងទៅខាងបង

អតិថិជនជាទីស្រឡាញ់ សូមបំពេញលេខទូសព្ទនិង អាសយ័ដ្ធានរបស់អ្នក
យើងហៅត្រលប់មកជួបអ្នកវិញដើម្បីដឹងច្បាស់អំពីរោគសញ្ញារបស់អ្នកមុនពេលឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកដើម្បីភាពជាក់លាក់។

ជំរាបសួរអតិថិជនជាទីស្រឡាញ់🙏🏻យើងទទួលបានការពិគ្រោះយោបល់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទជាមួយគ្រូពេទ្យឬអ្នកជំនាញតែបុ៉នណោះ ព្រោះដើម្បីសុខភាពលោកអ្នក

សូមអភយ័ទោសចំពោះការឆ្លើយតបពីហ្វេសប៊ុកមិនល្អិតល្អន់រឺពេញលេញ១០០%៕