ឈ្នះសំបុត្រកុន IMAX ក្នុងថ្ងៃសម្ភោធចាក់បញ្ចាំងរឿង X-Men: Dark Phoenix

0
204

ឈ្នះសំបុត្រកុន IMAX ក្នុងថ្ងៃសម្ភោធចាក់បញ្ចាំងរឿង X-Men: Dark Phoenix 

សំណួរ:
តើថាមពល Dark Phoenix របស់ Jean Grey អាចធ្វើអ្វីបានខ្លះ?

លក្ខខណ្ឌ:
– ឆ្លើយសំណួរអោយបានត្រឹមត្រូវ
– Follow Instagram Smart Axiata bit.ly/2XmEGHn
– Share ផុសនេះជា Public
អ្នកឈ្នះនឹងប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃទី 05 ខែមិថុនា។